Мета створення і завдання кредитної спілки

1. КРЕДИТНА СПІЛКА „ВІДРОДЖЕННЯ” – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

2. Завдання кредитної спілки полягають у задоволенні потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг шляхом здійснення діяльності, передбаченої Статутом КС «Відродження».

 

Принципи діяльності кредитної спілки

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на таких основних принципах:

  • добровільність вступу та свобода виходу з кредитної спілки;
  • рівноправність членів кредитної спілки;
  • самоврядування;
  • гласність.

 

Юридичний статус кредитної спілки

Кредитна  спілка  є  юридичною  особою,  має   самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриває і використовує згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також може мати печатки та бланки, власну символіку.

Кредитна спілка набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації відповідно до закону.

Кредитна спілка може укладати від свого імені договори та інші правочини, які не суперечать нормативно-правовим актам та цьому Статуту, набувати майнові та немайнові права, мати обов’язки, що випливають із законодавства України та укладених кредитною спілкою правочинів, бути позивачем і відповідачем у судах, отримувати ліцензії відповідно до закону.

Кредитна спілка може бути учасником однієї об’єднаної кредитної спілки.

Кредитна спілка не може бути засновником, співзасновником або учасником суб’єкта (суб’єктів) підприємницької діяльності, крім місцевого кооперативного банку, як на території України, так і за її межами. Кредитна спілка може бути засновником (учасником) юридичної особи, що здійснює збір, оброблення, зберігання, захист та використання інформації про юридичну або фізичну особу щодо виконання нею кредитного правочину.

Кредитна спілка може бути членом асоціацій кредитних спілок та об’єднань кредитних спілок.

Кредитна спілка діє на основі самофінансування, несе відповідальність за наслідки своєї діяльності та виконання зобов’язань перед своїми членами, партнерами, державним та місцевими бюджетами.

Кредитна спілка несе відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах вартості майна, яке належить їй на праві власності.

 

Умови членства в кредитній спілці

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які відповідають ознаці членства, зазначеній в підрозділі 6 цього Статуту та мають повну цивільну дієздатність.

Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.

 

Порядок набуття членства у кредитній спілці

Членами кредитної спілки можуть бути особи, які проживають на території Тернопільської області.

 

Особа стає членом кредитної спілки за умови:

1) відповідності ознаці членства;

2 )пред’явити паспорт громадянина України та картку фізичної особи-платника податку;

3) рішення спостережної ради або правління (у разі делегування йому цього повноваження) про прийом особи до кредитної спілки;

4) сплати вступного та обов’язкового пайового внесків, що підтверджується відповідними документами.

 

Члени  кредитної спілки можуть зберігати свої грошові кошти, накопичувати їх та отримувати додатковий дохід, а також мають можливість отримати кредит на споживчі потреби, ремонт, лікування,навчання,розвиток підприємницької діяльності та інші потреби

Всі члени кредитної спілки мають рівні права та обов’язки незалежно від розмірів пайових внесків. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос.

 

Припинення членства в кредитній спілці може відбуватись у випадках:

1) смерті особи – члена кредитної спілки;

2) виключення члена кредитної спілки у разі порушення ним цього Статуту;

3) добровільного виходу з членів кредитної спілки.

 Рішення про припинення членства в разі смерті члена кредитної спілки приймається спостережною радою або правлінням (у разі делегування йому цього повноваження) на підставі свідоцтва про смерть або рішення суду про визнання громадянина померлим, що вступило в законну силу.

Рішення про виключення члена в разі порушення ним Статуту приймається загальними зборами спілки за поданням спостережної ради. Перед голосуванням члену спілки особисто присутньому на загальних зборах членів кредитної спілки, обов’язково надається можливість висловитись.

Кожен член кредитної спілки має право в будь-який час вийти з кредитної спілки за власним бажанням. Для цього він повинен подати письмову заяву до правління про добровільний вихід з кредитної спілки.

У разі добровільного виходу особи з членів кредитної спілки або виключення її внаслідок порушення цього Статуту нею мають бути повністю сплачені отримані від кредитної спілки кредити.

Членові кредитної спілки, який вибуває, кредитна спілка виплачує всі його пайові внески та вклади разом із належним доходом після відрахування його заборгованостей перед спілкою.

У разі припинення членства фізичної особи у кредитній спілці вступний внесок їй не повертається.

Днем припинення членства у кредитній спілці вважається день прийняття загальними зборами членів кредитної спілки, спостережною радою або правлінням (у разі делегування йому цього повноваження) кредитної спілки відповідного рішення.