Органи управління кредитної спілки

Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління.

Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів.

До виключної компетенції загальних зборів членів кредитної спілки належить:

1) затвердження Статуту кредитної спілки, внесення до нього змін і доповнень;

2) обрання та відкликання членів спостережної ради та ревізійної комісії;

3) затвердження річних результатів діяльності кредитної спілки, звітів спостережної ради, правління та кредитного комітету і висновків ревізійної комісії. Річний звіт про результати діяльності кредитної спілки затверджується загальними зборами лише за наявності висновку ревізійної комісії;

4) прийняття рішення про збільшення пайового капіталу кредитної спілки шляхом збільшення розміру обов’язкового пайового внеску або внесення додаткових пайових внесків;

5) прийняття рішення про порядок розподілу доходу та покриття збитків кредитної спілки;

6) затвердження положень про спостережну раду, ревізійну комісію, кредитний комітет та правління;

7) прийняття рішення про створення інших органів управління, крім спостережної ради, ревізійної комісії, кредитного комітету та правління;

8) прийняття рішення про припинення діяльності кредитної спілки.

 

Спостережна рада кредитної спілки

Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної Законом України „Про кредитні спілки” та цим Статутом, контролює й регулює діяльність правління та кредитного комітету.

До компетенції спостережної ради кредитної спілки належить:

а) затвердження положень про порядок надання послуг членам кредитної спілки;

б) встановлення видів та умов надання кредитною спілкою фінансових послуг своїм членам;

в) затвердження рішень кредитного комітету про надання кредиту у випадках, передбачених відповідним положенням кредитної спілки;

г) визначення порядку прийняття рішень про придбання та продаж майна кредитної спілки, використання тимчасово вільних коштів;

д) прийняття рішення про вступ кредитної спілки до асоціації кредитних спілок та/або об’єднаної кредитної спілки і вихід із таких асоціацій та/або об’єднаної кредитної спілки, якщо інше не визначено рішенням загальних зборів членів кредитної спілки;

е) затвердження положення про відокремлені підрозділи кредитної спілки;

є) призначення голови та членів правління, членів кредитного комітету;

ж) визначення кваліфікаційних вимог до членів кредитного комітету, працівників кредитної спілки та залучених на договірних умовах експертів згідно з нормативно-правовими актами Уповноваженого органу та цим Статутом;

з) затвердження кошторису та штатного розпису кредитної спілки;

і) вирішення питань про прийняття нових членів до кредитної спілки та припинення членства у кредитній спілці;

ї) приймає рішення про залучення кредитною спілкою на договірних умовах кредити банків, кредити об’єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу.

Члени спостережної ради працюють на громадських засадах та ними не можуть бути особи, які перебувають у трудових відносинах із кредитною спілкою.

 

Савчук Ольга Петрівна - голова спостережної ради
Штокал Галина Мирославівна - заступник голови спостережної ради
Василик Оксана Ярославівна - секретар спостережної ради
Стець Роман Богданович - член спостережної ради
Галонський Ігор Мирославович- член спостережної ради

 

 

Правління кредитної спілки

Правління кредитної спілки призначається спостережною радою. Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із кредитною спілкою.

Правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів, спостережної ради та кредитного комітету.

Роботою правління керує голова правління, який призначається спостережною радою.

 Голова правління кредитної спілки:

1) без довіреності представляє інтереси кредитної спілки та діє від її імені;

2) представляє кредитну спілку в її відносинах із державою, іншими юридичними та фізичними особами;

3) укладає договори та інші правочини від імені кредитної спілки, підписує довіреності на провадження дій від імені кредитної спілки;

4) розпоряджається майном кредитної спілки в порядку та у межах, визначених спостережною радою;

5) готує подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, призначає на посади та звільняє з посад працівників кредитної спілки, застосовує до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства України, вживає заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників кредитної спілки;

6) вирішує інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до цього Статуту та законодавства України.

Галонська Марія Павлівна - голова правління

Левченко Зіновія Василівна - член правління

Галонський Тарас Ігорович  - член правління

 

Кредитний комітет кредитної спілки

Кредитний комітет кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності кредитної спілки.

Кредитний комітет призначається спостережною радою та підзвітний загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді і несе перед ними відповідальність за ефективність кредитної діяльності кредитної спілки.

До компетенції кредитного комітету належать:

1) розгляд заяв членів кредитної спілки про надання кредитів і прийняття рішень із цих питань;

2) здійснення контролю за якістю кредитного портфеля;

3) вирішення інших питань, пов’язаних з кредитною діяльністю, визначається положенням про кредитний комітет.

 

Ревізійна комісія кредитної спілки

Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює ревізійна комісія. Ревізійна комісія підзвітна й відповідальна перед загальними зборами членів кредитної спілки.

Діяльність ревізійної комісії кредитної спілки, що неврегульована цим Статутом, регулюється Положенням про ревізійну комісію кредитної спілки, яке затверджується загальними зборами.

Ревізійна комісія обирається загальними зборами членів кредитної спілки у кількісному складі, що визначається рішенням загальних зборів, але не менш трьох осіб, які працюють на громадських засадах. Строк повноважень членів ревізійної комісії визначається загальними зборами членів кредитної спілки, але не більш ніж три роки.

До складу ревізійної комісії не можуть входити члени спостережної ради, правління, кредитного комітету та особи, які перебувають із кредитною спілкою у трудових відносинах.

 

 
Сирник Марія Василівна - голова ревізійної комісії

Ухач Ярослав Теодозійович -  заступник голови ревізійної комісії

Опир Наталія Степанівна -  секретар ревізійної комісії